s.: IZRAFEL ABE ATENTATOR

d.: KIM ZONNENBERG G'ARE EUGENIYA