s.: Kai vom Poxdorfer-Tannenhof

d.: KIM ZONNENBERG YUSTICIYA